มหาวิทยาลัยฯ  | บุคลากรในหน่วยงาน  | โครงสร้างหน่วยงาน140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 10530
โทร. 0 2988 3655 ต่อ 2101 โทรสาร. 0 2988 4040